Henkinen

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen puoli ovat jatkuvassa ja erottamattomassa vuorovaikutuksessa. Hän on tietoinen itsestään ja ympäristöstään, ja on osa yhteiskuntaa ja sosiaalista tilannetta, jossa elää.Ihmisellä on oman ajattelun ja vapaan valinnan kautta mahdollisuus ohjata elämäänsä.Ihminen on tavoitteisiin pyrkivä.

Yllä oleva tiivistää humanistisen psykologian ihmiskäsityksen. Siihen pohjaten on henkisen valmennuksen lähtökohta: Omalla ajattelulla voi vaikuttaa itseensä ja toimintaansa. Ihminen kykenee muuttumaan ja kehittymään.

Moni unohtaa, että mieli kontrolloi kehoa eikä toisin päin. Tämä tarkoittaa, että tulokset alkavat sisäisistä muutoksista. Henkinen valmennus ei kuitenkaan ole mitään hokkuspokkus-kikkailua, salatiedettä, erillinen osa-alue tai tarkoitettu vain vaikeille tapauksille. Se on muuta valmennusta ja työntekoa tukevaa toimintaa. Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa otetaankin huomioon kaikki valmennuksen osa-alueet ja käsitellään pelaajaa ensisijaisesti yksilöllisenä henkilönä eikä vain jalkapalloilijana. Pelaaja voi kehittyä vain yhdelläkin osa-alueella, mutta merkittävin ja pitkäaikaisin kehittyminen vaatii kehittymistä kaikilla osa-alueilla. Kokonaisvaltaisesti ajattelevalla ja toimivalla valmentajalla on hyvät mahdollisuudet saada hyviä tuloksia. Kun pelaajalla on hyvä olla, oikeat työkalut ja hän nauttii tekemisestään, on hänellä myös paljon parempi mahdollisuus kehittyä.

EsPassa henkisen valmennuksen tärkein tavoite on pelaajan sisäisen motivaation kehittäminen ja viihtyvyyden turvaaminen. Kumpikin syntyy siitä, että pelaaja kokee

a) pätevyyttä

b) yhteenkuuluvuutta

c) autonomiaa

Pätevyyden kokeminen tarkoittaa pelaajan uskoa omien kykyjensä riittävyyteen taidon tai tehtävän suorittamisessa. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa valmennettavan tunnetta kuulumisesta kiinteästi ryhmään. Autonomialla tarkoitetaan pelaajan tunnetta siitä, että hänellä on mahdollisuus tehdä toimintaan liittyviä valintoja ja osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Henkinen valmennus jaetaan tässä valmennuslinjassa psyykkiseen ja sosiaaliseen osa-alueeseen. Psyykkisessä osiossa käsitellään kognitiivisiin ja emotionaalisiin ominaisuuksiin perustuen pelaajaa yksilönä suhteessa itseensä. Sosiaalisessa osiossa käsitellään vuorovaikutustaitojen, vastuullisuuden sekä käyttäytymisen kautta pelaajaa ryhmän jäsenenä ja pureudutaan ryhmädynamiikkaan.

Laadukas henkinen valmennus perustuu pelaajan yksilölliseen kohtaamiseen ja hänen kokonaiselämäntilanteensa huomioimiseen sekä hyvään vuorovaikutukseen valmentajan ja pelaajan välillä toteutuen normaalin lajiharjoittelun yhteydessä kehitystä tukevassa ilmapiirissä. Henkisen valmennuksen keinoja ovat:

- Tavoiteorientaatio

- Ilmapiiri

- Mentaaliharjoittelu

- Vuorovaikutus

- Toimintakulttuuri

- Organisointi