Teknis-taktinen

Yleistaitojen ja lajitaitojen (yksilö- ja pelitaidot) harjoittelun painottuminen ja ajoittuminen iän mukaan.

 

Yllä olevasta kuviosta on nähtävissä lajitaitojen ajoittuminen suhteessa yleistaitoihin (taitavuus). Yleistaitavuudella tarkoitetaan kykyä hallita ja oppia erilaisten suoritusten ja urheilulajien taidollisia vaatimuksia sekä hallita kehoa tasapainoa ja suunnanmuutosta vaativissa tilanteissa. Tässä osiossa käsittelemme lajitaitoa eli teknistä aluetta. Kuitenkin teknisten taitojen oppimisnopeus on sitä kovempaa, mitä parempi yleistaitavuuspohja pelaajalla on.

 

TEKNIS-TAKTISET OSA-ALUEET

 

EsPa-linjassa teknis-taktiset taidot on jaettu yksilötaitoon, pelitaitoon ja taktisiin taitoihin. Lisäksi näihin jokaiseen osa-alueeseen liittyy vahvasti pelikäsitys, jota valmennuslinjassa käsitellään myös omana osionaan.

Yksilötaito tarkoittaa pelaajan teknistä ja pelikäsityksellistä kykyä suorittaa jalkapallon perustoimintoja, kuten syöttäminen, kuljettaminen ja harhauttaminen.

Pelitaito tarkoittaa pelaajan tiedollista ja taidollista kykyä ratkaista pelissä usein toistuvia hyökkäys- ja puolustustilanteita yhteistyössä muiden pelaajien kanssa.

Taktinen taito tarkoittaa pelaajan kykyä sopeutua joukkueen pelitapaan ja sen sisällä kykyä ratkaista sovitulla tavalla pelitilanteita yhteistyössä joukkueen muiden pelaajien kanssa. Taktiseen taitoon kuuluu myös vastustajan pelitavan havainnointi, sen analysointi ja kyky sopeuttaa omaa pelaamista vastustustajan heikkoudet ja vahvuudet huomioiden.

Pelikäsitys tarkoittaa kykyä kerätä pelistä informaatiota ja käyttää sitä hyödyksi erilaisten pelissä vastaan tulevien valintatilanteiden ratkaisemiseksi. Pelikäsitys on aina yhteydessä yksilötaitoon, pelitaitoon ja taktiikkaan.

Vaikka EsPa-linjassa yllä mainitut taidot on eritelty omiin osioihin, niitä voi ja tuleekin harjoitella myös samanaikaisesti. Esimerkiksi haltuunoton harjoittelu (yksilötaito) voidaan yhdistää pelattavaksi hakeutumista edistäviin juoksuihin (pelitaito) ja murtautumisharjoittelussa tarvittaviin pelaajien välisiin liikekombinaatioihin (taktinen taito). Tällä tavoin yhdistelemällä saadaan harjoitteluun parempi kiinnitys itse peliin. 

 

Lajiharjoittelun vaiheet

 

EsPassa lajitaitojen harjoittelu etenee portaittain (kuva yllä). Ensimmäisinä harjoitusvuosina (Porras 1) pyritään tutustumaan oikukkaaseen palloon. Tässä vaiheessa on tärkeää, että pelaajat saavat riittävästi erilaisia ärsykkeitä, jotta he oppivat ymmärtämään pallon eri ominaisuudet: Pallon pomppiminen, vieriminen, lentoradat jne. Palloon tutustuttaessa pelivälinettä tulee käsitellä kaikilla ruumiin osilla.

Toisella portaalla alkaa teknisen pohjan luominen. Tässä vaiheessa pelajaajat tutustuvat jalkapallossa tarvittaviin perustaitoihin kuten syöttämiseen, harhauttamiseen ja laukaisemiseen. Toisella portaalla on tärkeää, että pelaajat saavat paljon toistoja erilaisiin teknisiin suorituksiin. Tämän vuoksi suositaan käytettäväksi harjoitteita, joissa jokaista pelaajaa tai pelaajaparia kohden on pallo. Myös teemapelit pienillä pelaajamäärillä (esim. 1v1, 2v2) mahdollistavat runsaat toistomäärät

Kolmannella portaalla painotetaan yksilötaitojen oppimista osaamisen tasolle. Osaamisella tarkoitetaan sitä, että pelaaja pystyy ottelutilanteessa hyödyntämään tiettyä opeteltua taitoa. Yksilötaidot pyritään siis kehittämään suoraan peliin vietäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että harjoitteet tehdää yhä useammin vastustajan kanssa ja hyödyntäen yhä enemmän erilaisia pienpelejä taidon opettamisen välineenä.

Neljännellä portaalla pelaajien tärkein tavoite on pelitaitojen oppiminen. Pelitaidoilla tarkoitetaan tekniseen osaamiseen ja pelikäsitykseen perustuvaa kykyä ratkaista yhteistyössä kanssapelaajien kanssa peleissä usein toistuvia tilanteita. Pelitaitoharjoittelu tulee perustaa pääasiassa pienpeleihin, jotta tilanteet harjoituksissa ovat riittävän lähellä ottelutilanteita.

Viidennellä portaalla pelaajilla tulisi olla riittävät yksilötaidot ja kyky ratkaista erilaisia tilanteita yleisten pallopelien periaatteiden mukaan. Tällä portaalla painottuu pelaajien pelipaikkakohtainen harjoittelu. Pelipaikkakohtaista harjoittelua suunnitellessa on tärkeää huomioida, millaiset tilanteet eri pelipaikoilla ovat yleisiä ja miten esimerkiksi laitapelaajan haltuunotot voivat erota keskikentän keskellä pelaavan haltuuotoista.

Kuudennelle portaalle päästyään pelaajilla tulisi olla monipuoliset lajitaidot ja kyky niiden hyödyntämiseen ottelutilanteissa. Tällä portaalla painottuvat taktiset taidot eli yksilö- ja pelitaitojen valjastaminen joukkueen hyväksi. Taktisten taitojen opettamista käsitellään tarkemmin kokonaisvaltaisen valmennuksen taktisessa osiossa.