top of page

Talousohjesääntö

Talouden periaatteet seurassa

Talousohjesääntö

TALOUSOHJESÄÄNTÖ ETELÄ-ESPOON PALLO RY.


YLEISTÄ1 § Sääntöhierarkia

Talousohjesääntö on tarkoitettu työvälineeksi kaikille yhdistyksen työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Sen määräykset täydentävät voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusta, johtosääntöä sekä yhdistyksen sääntöjä.


Ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, yhdistyksen sääntöjä, johtosääntöä ja lopulta johtosääntöä täydentäviä ohjeita kuten seuran hallintomanuaalia.


2 § Talousohjesäännön muuttaminen

Päätös talousohjesäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa enemmistöpäätöksellä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä hallituksen kokouksessa.


Esityksen talousohjesäännön muuttamisesta voivat tehdä seuran hallituksen puheenjohtajisto tai seuran hallituksen jäsenet. Voimassaoleva talousohjesääntö löytyy aina seuran materiaalipankista ja sen ollessa mahdollista, myös seuran verkkosivuilta.


TALOUSHALLINTO


3 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous, ylimpänä päättävänä elimenä, vahvistaa seuraavat kohdat


 • Toimintasuunnitelman seuraavalle toimintakaudelle

 • Talousarvion seuraavalle toimintakaudelle

 • Jäseniltä kannettavan jäsenmaksun sekä muiden seuramaksujen suuruuden

 • Valitsee tilin-/toiminnantarkastajan sekä varahenkilön

 • Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle sekä muille tilivelvollisille


4 § Puheenjohtaja

 • Hyväksyy palkatun henkilökunnan matkalaskut, päivärahat ja kuluselvitykset

 • Hyväksyy talousarvion mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset.

 • Päättää enintään kolmen kuukauden pituisista talousarvionmukaisista työsuhteista.


5 § Hallitus

 • Ottaa ja erottaa jäsenet, toimihenkilöt ja palkatun henkilökunnan

 • Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

 • Vastaa yhdistyksen seuran kokouksen päätösten toimeenpanosta sekä seuran toiminnasta ja taloudesta.

 • Huolehtii seuran taloudenpidosta.

 • Päättää pienemmistä taloudellista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista

 • Päättää työntekijöiden työsuhteiden ehdoista

 • Yksittäiset jäsenet vastaavat siitä, että omalla vastuualueella noudatetaan taloudellisuutta ja yhdistyksen talousarviota


6 § Taloudenhoitaja

 • Hallinnoi seuran tilejä

 • Vastaa seuran päivittäisestä taloudenpidosta ja kirjanpidosta

 • Toimii kirjanpitäjän esimiehenä

 • Hyväksyy talousarvion mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset

 • Vastaa seuran tileistä ja kassasta

 • Vastaa joukkueiden tilinpäätösten ja talousarvioiden keräämisestä

 • Vastaa seuran maksuliikenteestä sekä talousarvion seurannasta ja raportoi hallitukselle säännöllisesti.


7 § Toiminnantarkastus

Tilintarkastajaksi valitaan sääntöjen määräämällä tavalla esteetön ja pätevä henkilö tarkastamaan tilikauden hallintoa, taloudenhoitoa, tilejä ja tilinpäätöstä.


8 § Talousarvio

Tulevan vuoden talousarvio laaditaan hallituksen johdolla elo - lokakuussa. Talousarvion vahvistaa hallituksen esityksestä seuran kokous.


9 § Tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on pääsääntöisesti kalenterivuosi. Vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä huolehtii hallitus ja se esitetään seuran kokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.


10 § Kassan ja pankkitilien hoito

Tilien avaamisesta, tilinkäyttäjistä ja pankkikorteista päättää hallitus.


11 § Aineiston säilyttäminen

Kirjanpitokirjat (mm. tasekirja, tase-erittelyt) ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo (tilikartta) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Palkkakirjanpito säilytetään 50 v. Tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpitoaineisto tasekirjaa lukuun ottamatta voidaan säilyttää myös konekielisenä tietovälineellä kulloinkin voimassaolevan Suomen lain menettelytapaohjeiden mukaisesti.


12 § Omaisuudenhoito

Kaikilla toimihenkilöillä on velvollisuus huolehtia käytössään olevan seuran omaisuuden pitämisestä tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta pidetään luetteloa. Luettelon ylläpitämisestä vastaa taloudenhoitaja. Normaalien toiminta- ja rahoituskulujen ylitse jäävistä käteisvarojen sijoituksesta rahalaitoksiin päättää hallitus.


Espoon Jalkapalloilun Tuki Oy:n hallituksessa istuu aina hallituksen jäsen. Sijoitusomaisuuden hankkimisesta päättää aina seuran kokous hallituksen esityksestä. Hankittavan omaisuuden tulee olla riskitöntä ja nuorisotoiminnalle sekä urheilutoiminnalle eettisesti soveliasta.Seura voi sääntöjensä puitteissa ottaa vastaan rahalahjoituksia.


bottom of page